ม.หอการค้าไทยจับมือศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่สู่อุตสาหกรรม 4.0

จากโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (ปี 2561-2565) เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม (New Growth Engine) ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของหน่วยงานภาครัฐ และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง ร่วมกับ บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณธาวินี สามัตถิยดีกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่, คุณยุทธพงษ์ ฉันทวัฒนานุกูล ผู้จัดการ IT Services และ คุณรวิญากร มหิทธิกรกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงานจริงด้านงานพิมพ์สู่โลกยุคดิจิทัล การนำเทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์ , Big Data มาปรับใช้ในการก้าวเข้าสู่การทำงานดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบให้กับนักศึกษาชั้นปีที่3 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณธาวินี สามัตถิยดีกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การปรับตัวในเครือธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ยุคอุตสาหกรรมสถานการณ์โควิด -19 ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นยอดสิ่งพิมพ์ประเภท Packaging หรือการผลิตชิ้นส่วนเพื่อประกอบหนังสือสามมิติ (POP-UP) ด้วยเหตุผลหลายประการ สำหรับภายในประเทศพบว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนทางการค้าในสื่อออนไลน์มีเพิ่มมากขึ้น และทางโรงงานเองก็มีฐานการผลิตที่มีความครบวงจร

จึงทำให้อุปสงค์อุปทานสอดคล้องกัน เช่นเดียวกับมาตรการการกีดกันทางการค้า ระหว่างสหรัฐฯ และประเทศจีนที่ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ได้รับผลดีการส่งออกสื่อสิ่งพิมพ์ที่เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของสายการดำเนินงานของ IT Services ของศิริวัฒนาฯที่ถือว่าเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศไทยที่ผลิตระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายในบริษัท

พบว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาบริษัทได้วางระบบการทำงานร่วมกับหน่วยงานฝ่ายต่างๆ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะการใช้ศักยภาพของระบบการพิมพ์ดิจิตอล ดำเนินการทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมาตรการต่างๆ ทำให้รักษาระดับการพิมพ์ให้อยู่ในมาตรฐาน รวมถึงมีความรู้และเพิ่มประสบการณ์ในการผลิตงานพิมพ์คุณภาพ ด้านการบริหารภายในได้จัดโครงสร้างการบริหารงานไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 

วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมอบรมแนะแนวทางพร้อมเยี่ยมชมโรงงานให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะมนุษยศาสตร์ เพราะยุคปัจจุบันนักศึกษาควรได้เรียนรู้และปฎิบัติงานจริงจากอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำงานได้ทันทีทั้งที่ยังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย เมื่อจบออกมาสามารถเข้าสู่ตลาดธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการทำงานได้ทันที”

คุณกุญช์ภัสส์ บุญปลูก อาจารย์ประจำวิชาการตลาดศิลปะสำหรับการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีนโยบายสร้างบัณฑิตสายพันธุ์ใหม่ นักศึกษาแต่ละคณะจะได้ลงมือเรียนรู้การทำงานจริงในภาคธุรกิจต่างๆ  การเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานบริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำขนาดใหญ่ของประเทศไทย

โดยเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาศิริวัฒนาเริ่มเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ นักศึกษาได้เรียนรู้การขยายธุรกิจในเครือศิริวัฒนาเพิ่มขึ้นแบบครบวงจร เพื่อให้บริการงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานจากต่างประเทศ ที่สำคัญนักศึกษายังได้เรียนรู้กลยุทธ์การบริหารงานของผู้บริหารช่วงวิกฤติไวรัสโคโรน่าโควิด – 19 ต้องบริหารและปรับตัวรับมืออย่างไรกับสถานะการณ์  ทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานจริงจากมืออาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ  เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ภาคปฎิบัติที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญการทำงานเฉพาะด้าน สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ได้จริงในการทำงานและแรงบันดาลในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปในอนาคต ตอบโจทย์การเพิ่มศักยภาพให้กับบัณฑิตสู่โลกธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป”

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *