“TCCTA” จัดงาน TCCTA Contact Center Awards 2019 หนุน 4 ผู้ชนะไทย แข่งขันระดับเอเชียแปซิฟิก

สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association) จัดงานประกาศผลรางวัล “TCCTA Contact Center Awards 2019” กว่า 100 รางวัล และเพิ่มรางวัลสื่อสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมขึ้นเป็นปีแรก เพื่อส่งเสริมธุรกิจและพัฒนาศักยภาพให้ก้าวสู่ระดับสากล พร้อมส่งผู้ชนะแห่งปีจำนวน 4 สาขา จากทั้งประเภทองค์กรยอดเยี่ยมแห่งปี และบุคคลยอดเยี่ยมแห่งปี เข้าร่วมแข่งขันในระดับเอเชียแปซิฟิก ช่วงเดือนกันยายนนี้

นายศรัณย์ เวชสุภาพร นายกสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association)

นายศรัณย์ เวชสุภาพร นายกสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association) เผยถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association) ศูนย์กลางในการประสานงาน เผยแพร่ข่าวสารระหว่างบุคคล สถาบัน องค์กร หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคอนแทคเซ็นเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของสมาชิกและผู้บริโภค จัดงานประกาศผลรางวัล TCCTA Contact Center Awards เป็นประจำทุกปี โดยงานนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในแผนการผลักดันการพัฒนาธุรกิจ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนบริการคอนแทคเซ็นเตอร์ให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค อันจะส่งผลให้บริการในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพตามเป้าหมายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมนี้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งปัจจุบัน เราได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้กับสมาชิกจำนวน 30 องค์กรในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ พร้อมกับรับฟังความคิดเห็น และข้อร้องเรียนส่งต่อกลับไปยังธุรกิจ ซึ่งทางสมาคมฯ มีภารกิจหลักในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร่วมกันสร้างมาตรฐาน ในการพัฒนาอุตสาหกรรมคอนแทคเซ็นเตอร์ของไทยให้ก้าวทันนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับงานประกาศรางวัล TCCTA Contact Center Awards 2019 ในปีนี้ มีความพิเศษต่างจากปีที่ผ่านมา โดยเรามีการประกาศผลรางวัลมากกว่า 100 รางวัล และเพิ่มรางวัลสื่อสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมขึ้นเป็นปีแรก พร้อมกันนี้เรายังเป็นผู้สนับสนุนหลักในการส่งผู้ชนะแห่งปีจำนวน 4 สาขา จากทั้งประเภทองค์กรยอดเยี่ยมแห่งปี และบุคคลยอดเยี่ยมแห่งปี ไปเข้าร่วมแข่งขัน CC-APAC Awards 2019 ในงาน CC APAC Awards 2019 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ช่วงเดือนกันยายนนี้อีกด้วย”

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.