อพท.ประกาศสรรหา ผอ.คนใหม่ ปิดรับสมัครโค้งสุดท้าย 13 พ.ย. นี้

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามที่คณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ พพท. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์กรบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อดำเนินการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อาศัยอำนาจตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยกรองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2563  

สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาป็นผู้อำนวยการทั่วไปต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 61ปีบริบูรณ์ในวันที่คณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง และผู้สมัครจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินภารกิจของ อพท. ที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงมีประสบการณ์การทำงาน/การบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และคุณสมบัติอื่นๆตามเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการ พพท.กำหนด โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.dasta.or.th   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 023473480   พร้อมส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *