“LungAndMe” ผู้ช่วยดิจิทัล เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ป่วยมะเร็งปอด

คณะทำงานมะเร็งปอดเพื่อคนไทย จัดงาน “ล้ำยุคสู้มะเร็งปอด 2020” พร้อมเปิดตัว “LungAndMe” ผู้ช่วยดิจิทัล เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ป่วยมะเร็งปอด

รศ.ดร.นพ. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ (กลาง) ประธานคณะทำงานมะเร็งปอดเพื่อคนไทย จัดงาน“ล้ำยุคสู้มะเร็งปอด 2020” เพื่อสร้างความตระหนักและประชาสัมพันธ์ถึงความรุนแรงของโรค ความเสี่ยง รวมถึงความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ช่วยให้เข้าใจความหลากหลายของโรคมะเร็งปอด  พร้อมนำเสนอนวัตกรรมใหม่เพื่อการรักษาที่ตรงจุด

ภายในงานยังเปิดตัวแพลตฟอร์ม ‘LungAndMe’ ผู้ช่วยดิจิทัลที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด รวมถึงการรักษา และการดูแลตนเอง เพื่อให้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลเข้าถึงคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยมี พญ.   ปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์ (ซ้าย), พญ. กุลธิดา มณีนิล (ที่ 2 จากซ้าย), รศ.พญ. ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา (ขวา) และ ผศ.พ.ท.นพ. ไนยรัฐ ประสงค์สุข (ที่ 2 จากขวา) มาร่วมบรรยายให้ความรู้ณ  ห้องบอลรูม 3  โรงแรมแชงกรี-ลาเมื่อเร็วๆ นี้

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *