มข. เตรียมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

อธิการบดี มข. เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ (TQC) ขับเคลื่อน มข. มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ (TQC) โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยประกอบด้วย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5  ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อกำหนดแนวทางการยกระดับผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เลิศ (EdPEx)  โดยมหาวิทยาลัยได้รับการตรวจเยี่ยมจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปีการศึกษา

ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมปีล่าสุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คะแนน 395 ซึ่งนับได้ว่ามีการพัฒนามากกว่าปีที่ผ่านมา ที่เคยได้คะแนน 353 คะแนน  นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังกำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่วิสัยทัศน์ในการมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *