อธิการบดี มข. มอบนโยบายยกระดับสำนักบริการวิชาการ จัดตั้งเป็น College of Arts and Science

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับผู้บริหารและบุคลากร สำนักบริการวิชาการ พร้อมการส่งมอบตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ  จาก รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มอบให้ รศ.นสพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ที่ได้รับการสรรหาและจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เมษายน 2564 วาระ 4 ปี  ณ ห้องประชุมดุสิตตา  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวเปิดกิจกรรมและบรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการปรับเปลี่ยน สำนักบริการวิชาการ”

มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ การยกระดับสำนักบริการวิชาการให้เป็น College of Arts and Science เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ การปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร รูปแบบการเรียนรู้ยุคใหม่

และความต้องการของประชากรแต่ละรุ่นอายุที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีผลต่อมหาวิทยาลัยซึ่งมีหน้าที่ผลิตบุคลากรให้กับสังคมให้พร้อมรับเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ

และระบบอุตสาหกรรม 4.0  การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลต่อทักษะที่จำเป็นในการทำงาน รวมถึงการใช้ชีวิตในอนาคต  โดยบทบาทหน้าที่ของสำนักบริการวิชาการ จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ

         ด้านที่ 1 คือ ภารกิจด้านบริการวิชาการสู่ชุมชน เป็นภารกิจเดิมที่จะส่งเสริมให้ทำต่อ โดยจะรวมเอาสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม เข้ามาอยู่ด้วยกัน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนาและบริการวิชาการ เหมือนกัน เมื่อควบรวมเข้าด้วยกันแล้ว ก็จะส่งเสริมการทำงานด้านการพัฒนาและบริการวิชาการให้คลอบคลุมมากยิ่งขึ้น
         ด้านที่ 2 การสร้างหลักสูตรสำหรับประชาชนทุกกลุ่มอายุ หรือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยจัดการเรียนรู้เป็นชุดวิชา (Modular system) แบบไม่ต้องการปริญญา (Non-degree)  เช่น การสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ (Re Skill)  และ การพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น (Up Skill)

     ด้านที่ 3 การสร้างหลักสูตรใหม่   เป็นหลักสูตรที่เน้นผลสัมฤทธิ์  มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ เช่น  หลักสูตรด้าน Culinary Science and Technology  เพื่อการเป็น “เชฟ” (chef) ที่ต้องอาศัยความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาหาร มาผสานกับองค์ความรู้ด้านศิลปะ  รวมถึง หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ หรือ  AI in Healthcare เป็นต้น

เขียนข่าว ชุตินันท์ พันธ์จรุง

ถ่ายภาพ ณัฐวุฒิ เพชรประไพ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *