ม.หอการค้าไทยมอบทุนการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจในประเทศไทย
(UTCC School of Business aims to be a leading business school in Thailand) เสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาพบแนวทางในการทำธุรกิจที่ตนเองชื่นชอบและมีความสุข สามารถสร้างกำไรและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในอนาคต

ล่าสุดได้เปิดรับสมัครทุน UTCC Silver  รอบพิเศษรับตรง ปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ผลการเรียนตลอดหลักสูตร คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.65  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 สามารถสมัครผ่านแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ประสงค์สมัครทุนการศึกษา UTCC Silver https://forms.gle/VTWvKdogfaD85JZDA  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทาง Facebook page : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจประกอบด้วยสาขาต่างๆ ดังนี้ สาขาการตลาด , สาขาการเงิน , สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ , สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , สาขาการจัดการโลจิสติกส์ , สาขาธุรกิจเกมส์และอีสปอร์ตและสาขาธุรกิจค้าปลีก ซึ่งนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะได้ทดลองปฎิบัติงานจริงฝึกฝนในแต่ละสาขาอาชีพ พร้อมเวทีในการนำเสนอผลงานของแต่ละคน เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ข้อผิดพลาดในการทำงานและสามารถนำไปพัฒนาฝีมือสู่ความเป็นอาชีพ ยังไม่เรียนจบปริญญาตรีอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ก็สามารถทำงานร่วมกับบริษัทหรือองค์กรต่างๆได้อย่างมืออาชีพ 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.