คุ้มครองสิทธิฯเตรียมพัฒนาหลักสูตรด้านสิทธิมนุษยชน

คุ้มครองสิทธิฯ ระดมความคิด จัดตั้งสถาบันฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และพัฒนาหลักสูตร E-Learning ด้านสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน

นายโฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ พัฒนาและบูรณาการเครือข่ายภาคประชาชน กระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายณัฐพล ด่านจิตร์ตรง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

นางสาวขวัญรวี ศรีสงวน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกัน กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ นายอานนท์ ยังคุณ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และ ผศ.ดร.ผกาวดี สุพรรณจิตวนา หัวหน้าศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชน ความขัดแย้งและสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ร่วมหารือเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน เพื่อศึกษาต้นแบบการจัดตั้งสถาบันและพัฒนาหลักสูตรด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งศึกษาสถานการณ์ แนวโน้ม ความจำเป็น และผลสัมฤทธิ์ในการเผยแพร่องค์ความรู้เฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านสถาบันฝึกอบรมที่จะจัดตั้งขึ้น ภายใต้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในปีงบประมาณ 2565

นอกจากนี้ ยังได้หารือการศึกษาพัฒนาหลักสูตรแบบ E-Learning ด้านสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายภายใต้การเรียนรู้แบบวิถีใหม่ (New Normal) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ และมุ่งสู่เป้าหมาย “การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลง” ต่อไป


You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.