คุ้มครองสิทธิฯ​ ประชุม คณะทำงาน​ ขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนประเทศไทย

คุ้มครองสิทธิฯ ระดมความคิด ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ตามแผนการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ระดับจังหวัดสู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะคณะทำงาน​ และเลขาณุการจัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเรืองศักดิ์  สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานเปิดการประชุม

นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงาน นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ประธานคณะทำงาน นายณัฐพล ด่านจิตร์ตรง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ คณะทำงานและเลขานุการ

และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ คณะทำงาน นายพัสกร  เพชรในหิน ผู้อำนวยการกองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท และผู้แทนกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนสิทธิมนุษย์ชนใน 10 จังหวัดนำร่อง รายจังหวัด ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings  

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ช่วงเช้า ได้ติดตามการดำเนินงานจังหวัดพะเยา และช่วงบ่าย ได้ติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดสุโขทัย และหน่วยงานภายในจังหวัด รวม 29 หน่วยงาน ทั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนของแต่ละหน่วยงานภายในจังหวัด เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานว่าได้ดำเนินอย่างไรบ้าง

รวมถึงแจ้งแผนการและแนวทางการขับเคลื่อนงานของแต่ละหน่วยงานภายในกรมฯ เพื่ิอสนับสนุนการดำเนินงานภายในจังหวัดของปีนี้ และปีงบประมาณ 2565 รวมถึง รับฟังปัญหาอุปสรรค ต่างๆ ในการขับเคลื่อนงานที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.