คุ้มครองสิทธิฯ​ ติดตามงาน​ สิทธิมนุษยชนฯ จ.อ่างทอง

คุ้มครองสิทธิฯ ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ตามแผนการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนฯ จ.อ่างทอง และ จ.พระนครศรีอยุธยา สู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตาม การดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

ซึ่ง นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ประธานคณะทำงาน
พร้อมด้วย นายณัฐพล ด่านจิตร์ตรง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ คณะทำงานและเลขานุการ ร่วมกับ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

นายพัสกร เพ็ชรในหิน ผู้อำนวยการ กองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน นางบุญภาดา พึ่งบุญ ณ อยุธยา อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้แทนกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน ใน 10 จังหวัดนำร่อง รายจังหวัด ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ช่วงเช้า ได้ติดตามการดำเนินงานจังหวัดอ่างทอง และช่วงบ่าย ได้ติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานภายในจังหวัด กว่า 30 หน่วยงาน ทั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนของแต่ละหน่วยงานภายในจังหวัด เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานว่าได้ดำเนินอย่างไรบ้าง

รวมถึงแจ้งแผนการและแนวทางการขับเคลื่อนงานของแต่ละหน่วยงานภายในกรมฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ภายในจังหวัด ของปีนี้ และปีงบประมาณ 2565 รวมถึง รับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการขับเคลื่อนงานที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.