ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม’64 ระดับชาติ

การันตรีคุณภาพ! ผศ.ดร. อรวรรณ เชื้อเมืองพาน นักศึกษาปริญญาเอกบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ วิทยานิพนธ์ ระดับดีเยี่ยม เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. อรวรรณ เชื้อเมืองพาน นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ระดับดีเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลระดับชาติ

จากผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ในการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับดีเยี่ยม (ชนะเลิศ) จำนวน 20,000 บาท จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

You May Also Like