ม.หอการค้าไทยจับมือแฟลช เอ็กเพรส สร้างบุคลากรรองรับธุรกิจโลจิสติกส์ยุค 5.0

ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยมีการเจริญเติบโตมาตรฐานเทียบเท่าสากล ทำให้มีนักลงทุนหน้าใหม่ทั้งในและต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศมากขึ้น พร้อมนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาช่วยจัดการ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่กำลังจะเข้าสู่ยุค 5.0  

ล่าสุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ และบริษัท เฟลช เอ็กเพรส จำกัด ได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนากาลังคนด้านโลจิสติกส์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอีคอมเมิร์ซ จึงได้ร่วมมือกันผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้สามารถรองรับธุรกิจโลจิสติกส์ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานของประเทศไทยและระดับสากล  

    รศ. ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “วันนี้ถือว่าเป็นเกียรติของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจที่แฟลช กรุ๊ป (Flash Group) ได้เลือกมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเข้ามามีบทบาทสำคัญด้านโลจิสติกส์ร่วมกัน ถือเป็นความภูมิใจของธุรกิจสัญชาติไทยที่มีปริมาณของการทำงานอยู่ในระดับน่าหมื่นล้านในการที่จะขนส่งสินค้าทำธุรกิจและธุรกรรมต่างๆ ทั้งยังเป็นบริษัทที่อยู่ในแถวหน้าของโลกยุคใหม่อีคอมเมิร์ซ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขนส่งหรือเตรียมบุคลากรต่างๆ ในการที่จะทำให้ประเทศไทยของเราได้อยู่ในแถวหน้าของโลกดิจิทัล ผมเชื่อว่าความภูมิใจตรงนี้เป็นความภูมิใจที่คนไทยเองต้องการจะขับเคลื่อนประเทศเข้าไปสู่ประเทศที่มีการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คือส่วนหนึ่งของหอการค้าไทย เราก็มีความต้องการในการที่จะพัฒนาบุคลากรและต้องการที่จะพัฒนาธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งวันนี้ได้มีโอกาสร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกับแฟลช กรุ๊ป (Flash Group) ผ่านการทำงานร่วมกันกับบริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) และเครือข่ายของแฟลช กรุ๊ป (Flash Group) ความตั้งใจในการพัฒนาบัณฑิตตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สนับสนุนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปสหกิจศึกษาหรือทำงาน เข้าไปดูการทำงาน และส่งบุคลากรของทางแฟลช กรุ๊ป (Flash Group) เองเข้ามาเป็นอาจารย์พิเศษให้กับทางมหาวิทยาลัยและเปิดช่องในการพัฒนาการทำงานร่วมกัน วันนี้ผมเชื่อว่าเป็นโอกาสดีจริงๆ ที่สองพลังทั้งผู้โดดเด่นทางด้านอี คอมเมิร์ซ (E-Commerce) ของประเทศไทยและมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจที่มีนักธุรกิจยืนอยู่เคียงข้างก็คือหอการค้าไทย ได้ทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของประเทศ สร้างความสำเร็จและสร้างสรรค์บุคลากรในการพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน” 

คุณจรัสพักตร์ การปลื้มจิตต์ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ บริษัท เฟลช เอ็กเพรส จำกัด เปิดเผยว่า “แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) เราเป็นบริษัทที่ให้บริการ อี คอมเมิร์ซ (E-Commerce) ครบวงจรและเป็นบริษัทสัญชาติไทย อยากขอขอบคุณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจของประเทศได้ให้เกียรติ แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) มาร่วมลงนามเป็นพันธมิตรร่วมกันโดยที่เรามีเป้าหมายเดียวกัน คือ ร่วมกันผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านสาขาโลจิสติกส์ ซึ่งประเทศไทยของเรายังขาดบุคลากรที่ทำงานด้านนี้เป็นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วันนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการจับมือในฐานะที่เป็นพันธมิตรร่วมกันอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ที่จะได้รับโดยตรงเลยกับสาขาการการบริหารจัดการโลจิสติกส์ รวมทั้งด้านวิศวะกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีมากของมหาวิทยาลัย เพราะว่าในตลาดแรงงานของการทำงานในสาขาวิชานี้ ความต้องการบัณฑิตที่ตอบโจทย์กับการทำงานได้จริง ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างและผลิตบัณฑิตที่แต่ละบริษัทต้องการบัณฑิตที่จบด้านนี้โดยตรง เนื่องจากมากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประกอบด้วยศาสตร์ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายให้กับนักศึกษา  สุดท้ายนี้หวังว่าทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและแฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) ทั้งสองหน่วยงาน จะได้ร่วมมือกันสร้างคุณประโยชน์จริงๆ ให้กับวงการศึกษาไทย และจะได้ร่วมกันสร้างคนรุ่นใหม่ให้มาขับเคลื่อนวงการสาขาวิชาโลจิสติกส์ของเราให้สามารถแข่งขันกับคู่ต่อสู่ในต่างประเทศได้” 

You May Also Like