วศ.อว. เตรียมพัฒนาห้องปฏิบัติการ เสริมแกร่งคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

วศ.อว. ส่งเสริมการพัฒนาห้องปฏิบัติการของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) ด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่ 26 มกราคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) ให้บริการทางวิชาการปรึกษาเชิงลึกพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ในขอบข่ายการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นแข็งที่ไม่มีรูพรุนของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบคทีเรีย แก่ห้องปฏิบัติการประเมินความปลอดภัยทางอาหารและชีวภาพ

โดยมี ผศ.ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ เชิดตระกูลเกียรติ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ โดยห้องปฏิบัติการดังกล่าวเป็น 1ใน 10 ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564

และในปีงบประมาณ 2565 นี้ วศ. จะขยายการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้นอีก 10 หน่วย ซึ่งเป็นการขับเคลื่อน NQI ของประเทศ ให้เกิดความเข้มแข็งและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ทั้งนี้หน่วยตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมการพัฒนาสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบละรับรอง (ตร.) กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) เบอร์ 02-201-7445 , Email : cab_blpd@dss.go.th

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.