วศ.อว. จับมือ สมอ. และกรอ. ส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยยกระดับสู่มาตรฐานสากล

​ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอัครเมธี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีคณะผู้บริหารของทั้งสามหน่วยงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการลงนามดังกล่าว

ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยว่า วศ. มีภารกิจด้านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) และการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อให้เกิดการยอมรับความสามารถในการทดสอบของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC17025: 2017 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการตรวจประเมิน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้า ซึ่งในปัจจุบัน วศ. ได้ให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจำนวนทั้งหมด 227 ห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาสิ่งแวดล้อม จำนวนทั้งสิ้น 96 ห้องปฏิบัติการ

นอกจากนี้สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ วศ. ยังมีความร่วมมือในการดำเนินการนำมาตรฐาน ISO/IEC 17024 เพื่อการรับรองสมรรถนะบุคลากรด้านการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม และมีการจัดฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบ เพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยให้ก้าวไปสู่มาตรฐานสากลต่อไป

ด้านนายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อประสานความร่วมมือและสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาสิ่งแวดล้อม นำมาตรฐานสากลมาใช้งานเพื่อให้เป็นที่ยอมรับต่อทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ มีการร่วมมือกันในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการมาตรฐาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และที่สำคัญลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นจุดสำคัญในการพัฒนาระบบนิเวศของอุตสาหกรรมไทย ให้เติบโตไปพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ด้านนายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรอ. ได้ดำเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเพื่อยกระดับอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการยกระดับความสามารถห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ดีของ กรอ. (Good Laboratory Practice/Department of Industrial Works; GLP/DIW) และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ระบบมาตรฐานลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17025 (ISO/IEC 17025)

ซึ่งเป็นข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการในการดำเนินการทดสอบ หรือสอบเทียบ เพื่อให้เกิดการยอมรับความสามารถในการทดสอบของห้องปฏิบัติการ สร้างความเชื่อมั่นในระบบการวัด (Measurement System) จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่ายขึ้น โดย กรอ. สมอ. และ วศ. จะร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาสิ่งแวดล้อมของไทยสู่มาตรฐานสากล เน้นตรวจกำกับด้วยมาตรฐานเดียว ลดความซ้ำซ้อน ลดค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.