เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ต่อยอดเจตนารมณ์การอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืน ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์น้ำโลก ชูคอนเซ็ปต์ “1” จากหนึ่งคน สู่ความร่วมมือในการสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีสู่สังคม

ด้วยความมุ่งมั่นในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบกับเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตเสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต กลุ่มธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันกับสังคมอย่างต่อเนื่อง   

 โดยปีนี้ผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน ทั้งโรงงาน โรงเรียน ชุมชน ห้างสรรพสินค้า และประชาชนทั่วไป เนื่องในวันอนุรักษ์น้ำโลก 2562 (World Water Day 2019) สร้างจิตสำนึกและส่งต่อองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ำ พร้อมถอดบทเรียนด้านการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงาน ปรึกษาหารือกับผู้นำชุมชนเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการดูแลแหล่งน้ำในชุมชนรอบโรงงาน จัดนิทรรศการให้ความรู้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไปในวันอนุรักษ์น้ำโลก พร้อมชวนทุกคนร่วมแชร์ 1 ไอเดียในการอนุรักษ์น้ำ เพื่อร่วมเป็นกลุ่มใหญ่ในสังคมขับเคลื่อนการดูแลรักษาน้ำอย่างยั่งยืน

วันอนุรักษ์น้ำโลก กับความมุ่งมั่นของ เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

จากมุมมองของเนสท์เล่ โกลบอล ส่งต่อถึงผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ประเทศไทย ที่มีพันธกิจมุ่งมั่นดูแลแหล่งน้ำและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อให้คนในชุมชนรวมถึงคนรุ่นหลังได้มีน้ำสะอาด คุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต โดยเน้นที่การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การดำรงชีวิตด้วยน้ำสะอาด การให้ความรู้ด้านสาธารณสุข ข้อมูลการบริโภค-อุปโภคน้ำสะอาดแก่ผู้บริโภค รวมไปถึงการสนับสนุนให้เยาวชนในชุมชนรู้จักเลือกดื่มน้ำสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดี

เริ่มจากการมีส่วนร่วมของชุมชนที่อยู่อาศัยรอบโรงงานการผลิตขยายสู่วงกว้าง  วันอนุรักษ์น้ำโลก (World Water Day 2019) ในปีนี้ เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ จึงได้จัดกิจกรรมที่ดึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนมาบูรณาการร่วมกันอย่างน่าสนใจถึง 3 กิจกรรมหลักด้วยกัน เริ่มต้นด้วยกิจกรรมแรก “ทริปอิ่มบุญ เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ คลองขนมจีนน้ำใส จ.พระนครศรีอยุธยา” เป็นกิจกรรมที่มอบโอกาสให้ลูกค้าได้เข้าไปเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์แหล่งน้ำ และเข้าใจการจัดสรรทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสัมผัสการใช้ชีวิตร่วมกับสายน้ำของคนในโรงเรียน และชุมชน ร่วมกับพระเอกหนุ่ม เต้ย พงศกร เมตตาริกานนท์ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องของการช่วยกันดูแลรักษาน้ำ

กิจกรรมที่สอง งานวันอนุรักษ์น้ำโลก 2562 (World Water Day 2019) เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ได้จัดงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 โดยในปีนี้ร่วมกับศูนย์การค้า บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขารัชดาภิเษก เพื่อมุ่งหวังให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของน้ำและการดูแลรักษาน้ำ เพราะน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและมีอยู่อย่างจำกัด เป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์ในการดำรงชีวิต หล่อเลี้ยงทั้งระบบการบริโภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

จึงจำเป็นต้องช่วยกันดูแลและพัฒนาแหล่งน้ำให้อยู่ในสภาพดีเพื่อตนเองและลูกหลานในอนาคต โดยภายในงานยังได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน ฐานความรู้และเกมส์จากโครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ และวิธีการประหยัดน้ำง่ายๆ ทำได้ที่บ้าน พร้อมชวนประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอไอเดียดีๆ “1 ไอเดียสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์น้ำ” อีกด้วย

มร. ลูก้า คิโอด้า ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

มร. ลูก้า คิโอด้า ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เผยว่า “ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรแหล่งน้ำที่มีความยั่งยืนเพื่อวันนี้และอนาคตมาโดยตลอด เนื่องจากน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัด อีกทั้งปริมาณน้ำในโลกของเราที่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้นั้นมีไม่ถึง 1% ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ในฐานะที่เป็นแบรนด์น้ำดื่มอันดับ 1 ของโลก มีพันธกิจใส่ใจมุ่งมั่นดูแลแหล่งน้ำและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน โดยได้ดำเนินการจัดการและดูแลทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มต้นจากบริเวณที่ตั้งโรงงานผลิต และส่งมอบองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน ทั้งนี้ เรามีเป้าหมายที่จะทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการได้บริโภคน้ำดื่ม น้ำใช้จากแหล่งน้ำที่สะอาด และเราต้องการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญในการจัดการและดูแลทรัพยากรน้ำนับตั้งแต่วันนี้ เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต” กิจกรรมที่สาม เป็นความร่วมมือของโรงงานผลิตน้ำดื่มเนสท์เล่ จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยความมุ่งมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ลดการใช้ทรัพยากรน้ำตลอดกระบวนการผลิต ตลอดจนการรับฟังและร่วมมือกับชุมชนรอบๆ โรงงาน มีส่วนร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมอนุรักษ์น้ำ โดย มร. สเตฟาโน มาเนนติ ผู้จัดการโรงงานน้ำดื่มเนสท์เล่ จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า “โรงงานผลิตน้ำดื่ม เนสท์เล่ทั้งสองแห่ง มีความตั้งใจที่แน่วแน่ในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้มีความยั่งยืน และให้ความสำคัญกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการร่วมมือกับชุมชน จัดสรรและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสร้างสมดุลการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานและชุมชน

โรงงานอยุธยา ได้รับการรับรองระบบ Alliance for Water Stewardship ในปี 2018 และโรงงานสุราษฎร์ธานีจะขอรับรองระบบนี้ในปีนี้ โดยโรงงานทั้ง 2 แห่ง ได้มีการจัด Open House เชิญผู้นำชุมชน อาทิ นายอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ข้าราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คุณครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำ และร่วมอภิปรายเพื่อหาไอเดียสร้างสรรค์ในการร่วมมือกันของชุมชนเพื่อการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน รวมถึงกิจกรรมของนักเรียน และทัศนศึกษาภายในโรงงาน เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี”

นอกจากนี้พระเอกหนุ่ม เต้ย พงศกร เมตตาริกานนท์ ที่มีโอกาสได้มาร่วมอนุรักษ์น้ำกับ เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ เล่าถึงเรื่องราวความประทับใจ พร้อมแชร์แรงบันดาลใจในการร่วมอนุรักษ์น้ำว่า “ผมได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมกับเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ กลุ่มลูกค้า และน้องๆ เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ ที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ โรงเรียนสาคลีวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการฯ ได้เห็นถึงความตั้งใจในการดูแลทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง การพัฒนาคุณภาพน้ำบริเวณแหล่งน้ำรอบโรงเรียน จากน้ำที่เคยเน่าเสียจนนำมาใช้ไม่ได้ สู่การอนุรักษ์ และบำบัดจนเป็นน้ำดี

เมื่อคนในชุมชนรอบๆ โรงเรียนเห็นความพยายามของน้องๆ ในการดูแลแหล่งน้ำ ก็ตระหนักถึงการอนุรักษ์แหล่งน้ำใกล้ตัว และรวมพลังไม่ให้แหล่งน้ำเน่าเสีย เพิ่มพูนคุณภาพชีวิตเสริมสร้างสุขภาพดี การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของชุมชน สายน้ำ กับระบบนิเวศน์ จนสร้างเป็นอาชีพ และรายได้ให้กับชุมชน พอได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วก็รู้สึกมีพลังและอยากเป็นคนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์น้ำ  และอยากจะชวนทุกคนร่วมเป็นหนึ่งในการช่วยกันอนุรักษ์น้ำ เริ่มต้นจากตัวเองก่อนสู่การช่วยกันของสังคมหน่วยใหญ่ เพื่อให้คนในชุมชนรวมถึงคนรุ่นหลังได้มีน้ำสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตครับ”

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.