“TED Fund Grant Day 2019”

(TED Fund) มอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) จะเป็นประธานแถลงข่าว การจัดงาน “TED Fund Grant Day 2019” พิธีมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ ใน วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.