เอสซีจี ร่วมกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมยกระดับวงการแพทย์และสาธารณสุขไทย

 เอสซีจี ร่วมกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมวิจัยพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาบุคลากร ยกระดับวงการแพทย์และสาธารณสุขไทย

เอสซีจี ผสานความร่วมมือ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้า สำหรับการบริการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพผู้ป่วยของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร การให้บริการ และการทากิจกรรมสาธารณประโยชน์ ซึ่งจะนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสาธารณสุขโดยรวมของประเทศ

โดยมี นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนและการวิจัย ที่สร้างและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลแก่ประชาชนอย่างไม่หวังผลกาไร โดยเฉพาะผู้ยากไร้และด้อยโอกาส สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานของเอสซีจี ที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการ ด้วยการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งภูมิภาคอย่างยั่งยืน

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.