โครงการ “Big Cleaning Day เพื่อพ่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒”

สำนักงานบรรเทาททุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำความสะอาด จัดเก็บขยะ และกิ่งไม้ บริเวณแนวรั้ว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดและสวยงาม

 วันที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๕ น. พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการ “Big Cleaning Day เพื่อพ่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยร่วมกับสถานเสาวภา สำนักงานบริหาร และสำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีการทำความสะอาด บริเวณแนวรั้วสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ หอจดหมายเหตุสภากาชาดไทย สถานเสาวภา และพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ – ถนนพระราม ๔ เพื่อให้สภาพแวดล้อมในที่ทำงานสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย และเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรัก ความสามัคคี และเสียสละเพื่อองค์กร ร่วมกัน 0

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.