นิติ ม.หัวเฉียวฯ ร่วมมือระงับข้อพิพาทกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) (คนที่ 2 จากทางซ้ายของภาพ) ดร.พสิษฐ์  อัศววัฒนาพร  ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ (คนที่ 2 จากทางขวาของภาพ) ผศ.นิก  สุนทรธัย  คณบดีคณะนิติศาสตร์ มฉก. (คนที่ 1 จากทางซ้ายของภาพ) และคุณมัชฌิมธร  คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายอนุญาโตตุลาการ (คนที่  1  จากทางขวาของภาพ)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกระบวนการระงับข้อพิพาท  ประกอบด้วย  การศึกษาวิจัย  การจัดทำหลักสูตรให้ความรู้  การจัดโครงการบริการวิชาการ  การฝึกอบรมเทคนิค  รวมถึงพัฒนาการต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาท กับสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ได้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) (คนที่ 2 จากทางซ้ายของภาพ) ดร.พสิษฐ์  อัศววัฒนาพร  ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ (คนที่ 2 จากทางขวาของภาพ) ผศ.นิก  สุนทรธัย  คณบดีคณะนิติศาสตร์ มฉก. (คนที่ 1 จากทางซ้ายของภาพ) และคุณมัชฌิมธร  คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายอนุญาโตตุลาการ (คนที่  1  จากทางขวาของภาพ)  ณ ห้องประชุม  1  ชั้น  2  อาคารอำนวยการ  มฉก. เมื่อเร็ว ๆ นี้

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.