อีอีซี รับคณะ ศอ.บต. และชุมชน พื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา บูรณาการความร่วมมือ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

 ​วันนี้ (18 ธค.2562) นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี  ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับ เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศและโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

ทั้งการสร้างงาน การยกระดับการศึกษาให้กับเยาวชน สาธารณสุข และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ในอีอีซี ให้กับ นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และประชาชนในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา กว่า 150 คน ในโอกาสที่เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่อีอีซี และรับฟังข้อมูลการขับเคลื่อนและพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ“สามเหลี่ยมมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการความร่วมมือและการสร้างความเข้าใจในมิติ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โครงการเมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” อันเป็นกลไกการขับเคลื่อนของประชาชนในพื้นที่ และสร้างฐานความร่วมมือ การพัฒนาที่มีประชาชนเป็นแกนหลักต่อการพัฒนาพื้นที่ตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.