สวทช. รับมอบใบรับรองฯ ISO 13485 อุปกรณ์นำเจาะสำหรับการฝังรากฟันเทียม

ณ อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี – ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และประธานกรรมการคณะกรรมการเทคนิคด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) รับมอบใบรับรองการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 จาก คุณฉัตวิทัย ตันตราภรณ์ General Manager จากบริษัท TÜV SÜD (Thailand) จำกัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้งานและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในการที่จะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ผลิตในเชิงพาณิชย์

ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฝังใน (IMT) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. เปิดเผยว่า ทีมวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฝังใน (IMT) มีความพยายามในการยกระดับงานวิจัยและพัฒนาด้านเครื่องมือแพทย์สู่การใช้งานจริง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อสร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ทางด้านทันตกรรมที่ครบวงจรในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติด้านทันตกรรม และข้อมูลจากเครื่องสแกนสามมิติในช่องปากมาช่วยในการวางแผนการฝังรากฟันเทียม รวมถึงการออกแบบและผลิตเครื่องมือช่วยในการผ่าตัดเพื่อฝังรากฟันเทียม (Digital Drill Guide) จนได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 ผลงานที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลทางทันตกรรม เพื่อใช้ในการออกแบบและผลิตชิ้นงานทันตกรรมประดิษฐ์ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาทางทันตกรรม

ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป หัวหน้าทีมวิจัยฯ กล่าวต่อว่า “อุปกรณ์ช่วยในการนำเจาะเพื่อฝังรากฟันเทียมหรือ Digital Drill Guide ที่ A-MED สวทช. ทำการวิจัยและพัฒนาขึ้น ด้วยเทคโนโลยี CAD/CAM และเครื่องพิมพ์สามมิติ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว และปลอดภัย โดยผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ Cytotoxicity Testing (ISO 10993-5) และมีค่าความคลาดเคลื่อนเชิงเส้นไม่เกิน 300 ไมครอน และค่าความคลาดเคลื่อนเชิงมุมไม่เกิน 3 องศา”

ทั้งนี้ รายชื่อทีมวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฝังใน (IMT) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (AMED) สวทช. ประกอบด้วย ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป, ดร.สิรสา ยอดมงคล, ดร.นฤภร มนต์มธุรพจน์, นายจตุรงค์ จิตต์สะอาด, นายทศพล จันทร์คีรี, นายสุรพล ฉันทวีโรจน์, นายวรวุฒิ สิริวินยานนท์, น.ส.ทักษร จิรธรรมประดับ, น.ส.จิราภรณ์ รัตนพิบูลย์ และ น.ส.กตัญชฬี นามปักษา

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.