แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกัน สร้างแบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา​ 19 (COVID-19) แบบออนไลน์เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการประเมินตนเองว่ามีโอกาสที่จะติดโรคไวรัสโคโรนา 19 หรือไม่ แบบคัดกรองนี้ใช้คำถามโดยอ้างอิงจาก แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคไวรัสโคโรนา 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบของแบบประเมินออนไลน์ที่เข้าใจง่าย ง่ายต่อการกรอกข้อมูล และมีการประเมินผลทันทีเมื่อประเมินเรียบร้อยระบบจะแจ้งผลการประเมินใน 3 ระดับ คือ

  1. ไม่เข้าเกณฑ์โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
  2. แยกตัวเอง สังเกตอาการ หากไม่สบายหรืออาการไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์
  3. รีบพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดของท่าน รวมทั้งยังมีคำอธิบาย และข้อควรปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในรูปแบบของ infographic ที่เข้าใจได้ง่าย และ ยังสามารถ link ไปที่เว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรคเพื่อให้ติดตามข้อมูลต่าง ๆ ได้

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรมควบคุมโรค เห็นว่าการเผยแพร่การใช้งานแบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถประเมินเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง เพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกจนเกินไป เกิดความกลัว เครียด และวิตกกังวล ตลอดจนเป็นการลดภาระการทำงานของโรงพยาบาลกรณีไม่เข้าเกณฑ์การติดเชื้อดังกล่าว ในกรณีการวิเคราะห์ผลพบว่ามีความเสี่ยงจะได้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจยืนยัน และหากติดเชื้อไวรัสโคโรนา จะได้เข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป ทั้งนี้ สามารถ เข้าไปประเมินเพื่อคัดกรองตนเองได้ที่ http://sescimande.net/Self-Screening/

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.