วช. จัดสรรงบเพื่อการวิจัย 250 ล้านบาท ระดมแก้ปัญหาไวรัสโควิด-19

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) มีบทบาทอันสำคัญในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักและปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ในภาวะวิกฤตที่ประเทศและโลก ต้องเผชิญปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 วช. จึงให้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 250 ล้านบาท ให้กับนักวิจัยไทยระดมกำลังวิจัย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก และนานาชาติ เพื่อหาแนวทางและวิธีแก้ปัญหาการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19

โดยเริ่มทำวิจัยตั้งแต่ไวรัสโควิด-19 มีการระบาด ด้วยการอ่านพันธุกรรมและติดตามการกลายพันธุ์ของเชื้อในไทย เทียบกับเชื้อทั่วโลก ติดตามการกลายพันธุ์ ถ้ากลายพันธุ์เมื่อไรจะทราบก่อนทันที ทำแบบจำลองเพื่อคาดการณ์การระบาด ที่เป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์คาดการณ์เรื่องการระบาดจำนวนผู้ติดเชื้อ ระยะเวลา เพื่อวางแผนจัดการ รวมถึงประเมินผลของมาตราการที่ใช้ ว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหน ควรทำอะไรเพิ่มและควรทำเมื่อไร

จัดทำชุดตรวจวินิจฉัย โดยเตรียมชุดตรวจและห้อง Lab ให้พร้อมทั้งจำนวนและเทคโนโลยี และพัฒนาชุดตรวจแบบใหม่ที่เร็วขึ้น แม่นยำขึ้นและมีคาราถูก ค้นหายาและวัคซีน และการรักษาที่ได้ผล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย และองค์การอนามัยโลก พัฒนาวัคซีน ทั้งชนิด mRNA, subunit จากตัวเชื้อสายพันธุ์ใหม่จัดเวชภัณฑ์และระบบการจัดการ โดยผลิตหน้ากากอนามัย หน้ากากแบบซักได้ ประเมินประสิทธิภาพของหน้าการ และมีการวิจัยด้านสังคม การรับรู้ข้อมูล ผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และการฟื้นฟู

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.