การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 ของไทย

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่าประเทศไทยได้ทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล ไปแล้ว 142,589 ตัวอย่าง คิดเป็น 2,141 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน

ซึ่งมีการตรวจวินิจฉัจโรค ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2563 ได้ตรวจไปแล้ว 21,715 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 91 แห่งทั่วประเทศ

แหล่งข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.