RUN พร้อมโชว์ผลงานวิจัยจาก 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย(RUN)เชิญชวนนักวิชาการนักวิจัยนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมชมการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นของ 8 มหาวิทยาลัยและผลงานวิจัยร่วมใน 10 คลัสเตอร์วิจัย ของ RUN ภายใต้Theme“RUN Forward : Moving Thailand Future”ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)”ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563มาร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยและ ยกระดับมาตรฐานงานวิจัยไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กรุงเทพฯ –วันที่ 16กรกฎาคม2563เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research UniversityNetwork : RUN) นำโดย รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ได้นำงานวิจัยบางส่วนมาร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ณ ห้อง Lotus Suite 1 – 4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย เปิดเผยว่า เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ซึ่งเป็นการรวมตัวของมหาวิทยาลัย 8 แห่งประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวรภายใต้แนวคิด “Sexy way” ด้วยความจริงใจ (Sincerely) ความเท่าเทียม (Equally) และความมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellently)

โดยในปี 2563 นี้ RUN ได้นำผลงานวิจัยที่มุ่งเน้นประเด็นที่มีความสำคัญในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ประกอบไปด้วย งานวิจัยด้านพลังงาน งานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและภัยพิบัติ งานวิจัยด้านเกษตรและอาหาร งานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ งานวิจัยด้านสุขภาพ งานวิจัยด้านการศึกษาทางภูมิภาคอาเซียน งานวิจัยด้านหุ่นยนต์ งานวิจัยด้านดิจิตอล และงานวิจัยด้านโลจิสติกส์จำนวนกว่า 30 ผลงาน จาก 8 มหาวิทยาลัย และคลัสเตอร์วิจัยทั้ง 10 คลัสเตอร์ ภายใต้ RUN มาร่วมจัดนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้Theme “RUN Forward : Moving Thailand Future” ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 และในภาคการประชุมได้จัด ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางการวิจัยและการบริหารงบประมาณด้านวิจัยของประเทศ ในยุค New Normal” และเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ“การส่งเสริมนักวิจัยไทย ภายใต้ระบบการจัดสรรทุน PMUs” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังได้มีการนำงานวิจัยเพื่อการวิจัย มาร่วมจัดแสดงภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้

1. การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไทยก้าวไกลสู่ตลาดสากล

โดย ศ.ดร.โสระยา ร่วมรัง

2. จูนใจ : แชทบอทผู้ช่วยเหลือเรื่องอารมณ์

โดย ดร.กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี มหาวิทยาลัยมหิดล

3. แอปพลิเคชันตรวจสอบชนิดยาและแจ้งเตือนกินยาสำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแล

โดย ผศ.ดร.นริศ หนูหอม มหาวิทยาลัยมหิดล

4. SHYFTE – Building

โดย รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“บทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย คือ การค้นหาองค์ความรู้และนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดในการเรียนการสอนและนำไปพัฒนาสังคม เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติความสำคัญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านต่างๆของประเทศ แต่ด้วยสภาวการณ์ที่บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนารวมทั้งทุนวิจัยที่ค่อนข้างจำกัด ตลอดจนลักษณะการทำงานวิจัยของคณาจารย์ที่ยังไม่รวมศูนย์ส่งผลให้ยังไม่ก่อให้เกิดแผนโครงการใหญ่ที่สามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศได้

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย University Network หรือ RUN) จึงเกิดขึ้นซึ่งเป็นการรวมตัวกันของเพื่อผนึกกำลังสร้างเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยวิจัย และมุ่งตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ทางความรู้ การใช้ทรัพยากร เกิดการบูรณาการแบ่งปันความรู้และการทำงาน เป็นแรงผลักดันในการเป็นศูนย์กลางการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แนวคิดด้วยความจริงใจ ความเท่าเทียมและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Sincerely, Equally, Excellently)

ทั้งนี้ขอเ ชิญ ชวน นัก วิชา กา ร นักวิจัย นิสิต นักการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย Network : RUN) ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.