วศ.อว. เตรียมพัฒนาห้องปฏิบัติการ เสริมแกร่งคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

วศ.อว. ส่งเสริมการพัฒนาห้องปฏิบัติการของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) ด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ วันที่ 26 มกราคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) ให้บริการทางวิชาการปรึกษาเชิงลึกพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ในขอบข่ายการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นแข็งที่ไม่มีรูพรุนของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบคทีเรีย แก่ห้องปฏิบัติการประเมินความปลอดภัยทางอาหารและชีวภาพ โดยมี ผศ.ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

Read more

ย้อนรอย 60 ปี อ.ส.ค.ก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมไทย

อ.ส.ค. สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทานย้อนรอย 60 ปี ก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมไทย ใน “งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ส่งเสริมนโยบายให้เกษตรกรโคนมไทยมีศักยภาพ และยกระดับอุตสาหกรรมโคนมไทยสู่ระดับนานาชาติ โดย อ.ส.ค. ขับเคลื่อนภาระกิจให้การสนับสนุนทุกด้านการเลี้ยงโคนม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกร “โคนมอาชีพพระราชทาน”

Read more

“อีอีซี” สู่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

แนวทางการร่วมบูรณาการเพื่อพัฒนา “อีอีซี” สู่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ความท้าทายของทุกภาคส่วน ในการเป็น ‘สมาร์ทซิตี้’ “เมืองน่าอยู่ สู่เมืองอัจฉริย” ในพื้นที่ศักยภาพของเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี จะเกิดขึ้นได้ต้อง ร่วมกันของทุกภาคส่วน และผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากนโยบายเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ” ส่วนหนึ่งในการสัมมนาวิชาการออนไลน์ “แนวทางการร่วมบูรณาการเพื่อพัฒนา EEC สู่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ” EEC towards smart livable city

Read more

1 “The 1st Thailand Weather and Climate Symposium 2021”

วช. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการด้านสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1 “The 1st Thailand Weather and Climate Symposium 2021” สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดการประชุมวิชาการด้านสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1 “The 1st

Read more

ดินสอพองแหล่งธรรมชาติ เหมาะอุตฯเครื่องสำอาง

เปิดผลงานวิจัยชิ้นโบว์แดง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย อาจารย์ ดร.อลงกต ฝั้นกา และคณะกลุ่มวิจัยแร่และศิลาวิทยาประยุกต์ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาแร่วิทยา และธรณีเคมีของดินสอพองแหล่งจ.ลพบุรี-สระบุรี พบว่าเป็นวัสดุทางการเกษตรที่ดี เหมาะกับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ปลอดภัยต่อสุขภาพ ไร้การปนเปื้อนโลหะหนักที่อาจเป็นอันตราย โดยดร.อลงกต ฝั้นกา และคณะกลุ่มวิจัยแร่และศิลาวิทยาประยุกต์ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันพื้นที่ที่มีการผลิตดินมาร์ล หรือดินสอพอ

Read more

วช. ระดม 7 PMU จัดเสวนาเตรียมความพร้อมให้กับนักวิจัย ก่อนขอทุนวิจัยของประเทศ

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการเสวนา “การเตรียมความพร้อมของนักวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยของประเทศจากผู้ให้ทุนวิจัยระดับแนวหน้า 7 PMU” ในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค และวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม

Read more

มรภ.ราชนครินทร์ จับมือ กลุ่มบ.ดาว เสริมการเรียนรู้ เทคโนฯดิจิทัล สู่ท้องถิ่น รองรับการเปลี่ยนแปลง

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (DOW) “zero waste” เพื่อตอบโจทย์ภาคสังคม พื้นที่ และเศรษฐกิจชุมชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจในการสร้างความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น แต่ด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากโรคระบาดโควิด19 และกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ทำให้ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพกำลังคนในพื้นที่ได้เกิดการเรียนรู้ที่เท่าทันกับยุคสมัย จึงได้ทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและบริเวณภาคตะวันออก ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรเอกชนไม่ว่าจะเป็น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ,

Read more

ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา “มทร.ธัญญบุรี” ก้าวขึ้นสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น ผ่านการผลักดันโดย วช.

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำคณะสื่อมวลชน ติดตามผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักตบชวาอุตสาหกรรมแฟชั่น ภายใต้การนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะนักวิจัย ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (มทร.ธัญบุรี) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก

Read more

ETDA จัดใหญ่ เปิดตัวแคมเปญ MEiD มีไอดี “บริการไทย…ไร้รอยต่อ” ระดมทุกภาคส่วนร่วมดันไทยใช้งานดิจิทัลไอดีให้สำเร็จ

3 ธันวาคม 2564, กรุงเทพมหานคร – สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมจัดงานใหญ่ “ก้าวแรกบริการไทย…ไร้รอยต่อ (1st STEP TOWARD THAILAND DIGITAL SOCIETY)” กับเปิดตัวแคมเปญ

Read more

ซีตาทัช เปิดตัวหน้ากากนักฆ่า ฆ่าเชื้อโควิด-19 ลั่นขอผลิตขายช่วยคนไทยเป็นที่แรกของโลก

เราคงต้องอยู่่ร่วมกับเชื้อโควิด-19 กันไปอีกนานและดูท่าทีว่าจะไม่จบลงง่ายๆ ส่งผลให้สินค้ากลุ่มป้องกันและกำจัดเชื้อโรคเติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากมีความต้องการทั่วโลก ด้านซีตาทัช สตาร์ทอัพสัญชาติไทยผู้ผลิตและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดเชื้อ เนื้อหอมหลายชาติรุมจีบขอร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ล่าสุดจับมือสวีเดน เปิดตัว ซีทัชแมสก์ (Z-TOUCH MASK) หน้ากากผ้าทำความสะอาดตัวเองได้ ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ได้มากกว่า 99% เจ้าแรกของไทย และยังได้รับการรับรองผลจากสถาบันชั้นนำระดับโลก ลั่นขอผลิตขายช่วยคนไทยเป็นที่แรกของโลก ก่อนส่งออกกว่า 20 ประเทศ

Read more