สสส.เปิดเวที ระดมความคิด แก้ปัญหายาเสพติด

สสส.เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ระดมความคิดเพื่อขับเคลื่อนการ “สร้างนิเวศชุมชนสุขภาวะ” เพื่อสร้างเกราะป้องกันให้ชุมชนรู้เท่าทันปัญหายาเาพติด

Read More