ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัครสอบทุน Gold

คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย รับสมัครปริญญาตรีสอบทุน Gold ประจำปี 2567  โดยมีคุณสมบัติเกรดเฉลี่ย GPAX 3.00 ขึ้นไป ทุกสาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-24 มกราคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม (Digital Business and Innovation)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครสอบทุน Gold (40%) ระดับชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งจะได้รับทุนการศึกษายกเว้นค่าเล่าเรียนและบำรุงการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี (ร้อยละ40) ตลอดหลักสูตร 4 ปี 

โดยมีคุณสมบัติเกรดเฉลี่ย GPAX 3.00 ขึ้นไป ทุกสาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-24 มกราคม 2567 สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ สมัครผ่านทางศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 24 ชั้น 2 (อาคารใบเรือ) เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. และสมัครผ่านทางออนไลน์ ได้ที่ www.utcc.ac.th/admission / หรือ Line : @utcccare  

โดยยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ budsara_eur@utcc.ac.th ภายในวันที่ 25 มกราคม 2567  

สาขาธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เน้นเรียนรู้การวิเคราะห์ทางธุรกิจ โดยการนำคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจ สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือโฮมเพจ หรือระบบฐานข้อมูลของธุรกิจ สามารถเป็นผู้ให้คำแนะนำด้านเทคนิค และที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ต่อไปในอนาคต   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *