ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 อธิการบดี ย้ำ มหาวิทยาลัยพร้อมเป็น “ตาน้ำแห่งการเรียนรู้” ขอนักศึกษามุ่งมั่น มีวินัย ใฝ่หาความรู้

เมื่อเร็วๆนี้ ที่หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ และรำลึกถึงพระคุณครูที่มีต่อศิษย์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กว่า 1,500 คน เข้าร่วมกิจกรรม

โอกาสนี้ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำพานพุ่มดอกไม้ คารวะครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผู้รับรางวัลดีเด่นด้านการเรียน ด้านกิจกรรมกีฬา ด้านกิจกรรมวิชาการ ด้านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 121 คน โดยนางสาววรินทร เพ็ชรประพันธ์ หรือน้องพลอย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาการจัดการ และนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นรางวัลด้านกิจกรรมกีฬา ส่วนรางวัลชนะเลิศการประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตามลำดับ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า วันไหว้ครูถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งตามประเพณีของคนไทยที่ยึดถือกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งในประเทศตะวันตกไม่มีประเพณีดังกล่าว สังคมไทยให้ความสำคัญมากกับความเป็นครู อาชีพครูเปรียบเสมือนเรือจ้าง มุ่งมั่นอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จ และมีอนาคตที่ดีรุ่นแล้วรุ่นเล่า ความสุขของครูทุกคน คือ การเห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จ เจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

ทั้งนี้ในพิธีไหว้ครูตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน จะมีสัญลักษณ์ 3 อย่าง ประกอบด้วย “หญ้าแพรก” สื่อถึงการเรียน ขอให้เรียนรู้ได้เร็วเหมือนหญ้าแพรกที่โตเร็วและทนต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศ อดทน ปรับตัวได้ในทุกสภาพแวดล้อม “ดอกเข็ม” สื่อถึงการมีสติปัญญาเฉียบแหลมเหมือนชื่อ และ “ดอกมะเขือ” เป็นการเปรียบเทียบว่า มะเขือนั้นจะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อออกลูก แสดงถึงความนอบน้อมถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย

อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเป็นตาน้ำแห่งความรู้เสมอ ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความมุ่งมั่น หาความรู้อย่างเต็มที่ มีวินัย ศึกษาในชั้นเรียน พร้อมศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองควบคู่กันไปด้วย มหาวิทยาลัยต้องการให้นักศึกษาเป็นคนดีและคนเก่ง ตามหลักนิยม 4 ประการ คือ มีความกตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผู้นำ

“ขอให้นักศึกษาทุกคนประพฤติตนเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ และถือโอกาสในวันนี้น้อมระลึกถึงบูรพาจารย์ บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ตลอดถึงผู้มีพระคุณทุกท่านที่ช่วยสั่งสอน อบรม ดูแลเรามาจนเติบโตก้าวมาถึงวันนี้ ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ในนามของครูอาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกท่าน ขอรับนักศึกษาทุกคนเป็นศิษย์ด้วยความยินดี” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *