CE Academy นำหลัก 9R ดันเครือข่าย SME

สถาบันเศรษฐกิจหมุนเวียนฯ นำหลัก 9R หนุนเครือข่ายหอการค้าภาคตะวันออก สนับสนุน SME ให้พร้อมรับมือมาตรการด้านคาร์บอนในระดับโลก

เมื่อเร็วๆนี้ สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค หรือ CE Academy มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำหลักการ 9R ผลักดันเครือข่าย SME หอการค้าจังหวัดระยอง ทำเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยหอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดระยอง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคตะวันออกเป็นจังหวัดแรก ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุน SME ให้พร้อมรับมือมาตรการด้านคาร์บอนในระดับโลก และกลไกภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมากเนื่องจากสภาวะโลกร้อน

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามแผนงาน LET’S GROW CIRCULAR เน้นฝึกเทคนิคการออกแบบนวัตกรรมด้วยการประยุกต์หลัก 9R จากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) โดยนำหลักการออกแบบ (Design) มาประยุกต์ในแนวทาง Re-design เพื่อใช้ในการจัดการวัตถุดิบ ขยะและของเสีย ซึ่ง SME ที่เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งตามกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ จะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดทำเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ เพื่อลดคาร์บอนฟุตพรินต์และสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้ในระยะยาว

การดำเนินงานกิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจหมุนเวียน ได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยนายยุทธนา เจียมตระการ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม พร้อมองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ร่วมให้การสนับสนุน และในกิจกรรมตามแผนงาน LET’S GROW CIRCULAR ภาคตะวันออกครั้งนี้ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง นายพิธพร สมะลาภา และผู้อำนวยการสถาบัน CE Academy รศ.ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายหอการค้าไทย ร่วมแบ่งปันความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ภูมิภาค 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *